13 iunie 2024
OAMGMAMR Filiala Argeș
Avizarea exercitării temporare a profesiei- cetățeni State Membre UE

Hotărârea nr. 4/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

HOTĂRÂRE  Nr. 4/2016 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

EMITENT:

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 246 din 4 aprilie 2016

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

ART. 1

Se aprobă Metodologia privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Mircea Timofte

Bucureşti, 17 martie 2016, Nr. 4

 ANEXĂ

METODOLOGIE privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

ART. 1

Prevederile prezentei metodologii se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, care urmează să desfăşoare activităţi profesionale temporare în scopul îndeplinirii obiectivelor fiecăreia din următoarele acţiuni sau situaţii:

a) în scop didactic şi ocazional;

b) în cadrul acţiunilor umanitare;

c) în situaţii de urgenţă;

d) schimburi de experienţă şi convenţii bilaterale încheiate de România cu statele terţe de provenienţă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în cauză.

ART. 2

(1) Exercitarea activităţilor profesionale în condiţiile prevăzute la art. 1 se face în baza avizului acordat de Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni ai unui stat terţ care beneficiază de drept de liberă practică a profesiei în statul terţ de provenienţă.

(2) Avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire cu încă maximum 3 luni pe an.

ART. 3

După emiterea avizului, exercitarea temporară a activităţilor profesionale de către profesioniştii prevăzuţi la art. 1 se va face exclusiv în cadrul unităţii sanitare acreditate/autorizate sau a unităţii de învăţământ medico-sanitar de specialitate pentru care s-a emis avizul şi numai pe perioada avizată.

ART. 4

(1) Avizul de exercitare a activităţilor profesionale în scop didactic şi ocazional se acordă pe baza următoarelor documente:

 a) cerere-tip de emitere a avizului, adresată Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR;

b) copia documentului de identitate/cetăţenie, însoţită de traducerea legalizată în limba română;

c) copia titlului de calificare, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, precum şi copia documentelor care atestă durata şi conţinutul formării în profesie a petentului, însoţite de traducerile legalizate în limba română;

d) documentul emis de Ministerul Sănătăţii din statul terţ de provenienţă al petentului, în care se precizează că acesta este autorizat să practice profesia în respectivul stat, precum şi faptul că nu i-a fost suspendat temporar dreptul de liberă practică şi respectiv că nu i-a fost interzisă exercitarea profesiei pentru erori profesionale grave sau infracţiuni penale, însoţit de traducerea legalizată în limba română;

e) dovada de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României, însoţită de traducerea legalizată în limba română, în cazul în care este redactată în limbă străină;

f) invitaţia unităţii sanitare acreditate/autorizate sau a unităţii de învăţământ medico-sanitar de specialitate care organizează acţiunea respectivă;

g) decizia conducerii unităţii sanitare acreditate/autorizate sau de învăţământ medico-sanitar de specialitate organizatoare prin care se nominalizează cadrul medical (asistent-şef/director de îngrijiri medicale respectiv, după caz, asistent medical generalist, moaşă, asistent medical) sub supravegherea şi răspunderea căruia petentul urmează să îşi desfăşoare activitatea profesională în scop didactic şi ocazional.

(2) Cererea-tip de emitere a avizului, prevăzută la alin. (1) lit. a), trebuie să cuprindă în mod expres următoarele date:

a) unitatea sanitară acreditată/autorizată, respectiv unitatea de învăţământ medico-sanitar de specialitate organizatoare;

b) durata, locul de desfăşurare, precum şi tipul activităţilor profesionale care urmează a fi efectuate, impuse de obiectivul acţiunii;

c) domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României;

d) datele de contact pe perioada în care desfăşoară activităţi profesionale în scop didactic şi ocazional.

ART. 5

(1) Avizul de exercitare a activităţilor profesionale în cadrul acţiunilor umanitare de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere de emitere a avizului adresată Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR de către organizaţia/autoritatea iniţiatoare a acţiunii umanitare;

b) avizul favorabil al structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, privind acţiunea umanitară care urmează să se desfăşoare şi profesioniştii implicaţi;

c) copia documentului de identitate/cetăţenie al profesionistului pentru care se solicită avizul, însoţită de traducerea legalizată în limba română;

d) copia titlului de calificare, precum şi copia documentelor care atestă durata şi conţinutul formării în profesie a profesionistului pentru care se solicită avizul, însoţite de traducerile legalizate în limba română;

e) documentul emis de Ministerul Sănătăţii al statului terţ de provenienţă al profesionistului pentru care se solicită avizul că acesta este autorizat să practice profesia în respectivul stat, precum şi faptul că nu i-a fost suspendat temporar dreptul de liberă practică şi, respectiv, că nu i-a fost interzisă exercitarea profesiei pentru erori profesionale grave sau infracţiuni penale, însoţit de traducerea legalizată în limba română;

f) dovada de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României, însoţită de traducerea legalizată în limba română în cazul în care este redactată în limbă străină;

g) decizia conducerii unităţii sanitare acreditate/autorizate prin care se nominalizează, după caz, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical salariat al acesteia sub supravegherea şi răspunderea căruia profesionistul/profesioniştii din statul terţ urmează să îşi desfăşoare activitatea profesională pe durata acţiunii umanitare.

(2) Cererea de emitere a avizului prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă în mod expres următoarele date:

a) obiectul de activitate şi datele de contact ale organizaţiei;

b) scopul acţiunii umanitare, durata şi locul de desfăşurare, unitatea/unităţile sanitare acreditate/autorizate în care se vor efectua activităţile de îngrijiri de sănătate pe parcursul desfăşurării acţiunii umanitare;

c) lista nominală a profesioniştilor pentru care se cere avizul, profesia, statul terţ de provenienţă, durata şi tipul activităţilor profesionale impuse de obiectivul acţiunii umanitare care urmează a fi efectuate;

d) domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională, valabile pe teritoriul României.

ART. 6

Documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) – g) şi la art. 5 alin. (1) lit. b) şi e) – g) au termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

ART. 7

În situaţii de urgenţă, precum şi în situaţii de schimb de experienţă şi convenţii bilaterale încheiate de România cu statele terţe, avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale efectuate de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai acestora, se acordă la solicitarea nominală a departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii pe baza documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) – g) depuse în termen de valabilitate.

ART. 8

(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi d), avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii complete a documentelor prevăzute de prezenta metodologie, pentru aceste situaţii.

(2) În vederea emiterii avizului de exercitare temporară a activităţilor profesionale prevăzut la alin. (1), Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR verifică, în termenul prevăzut la alin. (1), îndeplinirea criteriilor de calificare, de autorizare şi de onorabilitate profesională a profesioniştilor în cauză la Ministerul Sănătăţii din statul de provenienţă.

ART. 9

(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c), avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, se emite în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii complete a documentelor prevăzute în acest scop de prezenta metodologie.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), verificarea criteriilor de calificare, autorizare şi onorabilitate a profesioniştilor în cauză se va face conform prevederilor art. 8 alin. (2) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la înregistrarea la OAMGMAMR a solicitării Ministerului Sănătăţii din România.

ART. 10

(1) Verificarea documentelor prevăzută la art. 8 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) se va face inclusiv prin poştă electronică.

(2) Acordarea avizului de exercitare temporară se aprobă de către preşedintele OAMGMAMR, la propunerea Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAR.

ART. 11

(1) Avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către persoanele prevăzute la art. 1 se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, în 3 exemplare, se semnează de către persoana care l-a întocmit şi de către şeful Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR şi se ştampilează.

(2) Avizul se transmite solicitantului, precum şi filialei pe teritoriul căreia se desfăşoară acţiunea respectivă, un exemplar constituind copia care se anexează cererii şi documentelor în baza căruia a fost întocmit.

(3) Lista nominală a avizelor de exercitare temporară a activităţilor profesionale se afişează pe site-ul OAMGMAMR.