1 decembrie 2023
OAMGMAMR Filiala Argeș
Stiri

OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ ÎNCEPE ACTIVITATEA DE ELIBERARE A AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL PENTRU ANUL 2024

În perioada 18.10.2023 – 22.12.2023 OAMGMAMR Filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual necesar exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă pentru anul 2024.

1. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL ÎN REGIM SALARIAL SUNT URMĂTOARELE:

a) Cererea tip, care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia (este disponibilă pe site-ul filialei, secțiunea Informații utile);

b) Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul (se păstrează limitele aplicate și în anul 2023);

c) UNUL dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:

i. Contractul individual de muncă (doar la angajare) sau actele adiționale la contractul individual de muncă (dacă s-au produs modificări în derularea contractului individual de muncă);

ii. Raport per salariat din REVISAL semnat, ștampilat și datat de către angajator, cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii pentru solicitanții cărora nu li se reține cotizația de membru pe stat de plată;

iii. Adeverință de la angajator în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventualele mutații intervenite și data de la care au apărut modificării ale condițiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc) precum și salariul de bază la data emiterii adeverinței;

d) Cumularea numărului minim de credite în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali. Se vor depune diplomele doar pentru cursurile sau manifestările științifice creditate care nu au fost  înregistrate în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali până la data solicitării avizului sau în caz de neconcordanțe în înregistrări;

e) Dovada achitării la zi a cotizației de membru, cu excepția cazului în care cotizația este reținută lunar de către angajator pe ștatul de plată;

f) Certificatul de sănătate fizică și psihică pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.

2.DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL ÎN CAZUL EXERCITĂRII ÎN REGIM INDEPENDENT A PROFESIEI, ÎN CALITATE DE PERSOANĂ FIZICĂ INDEPENDENTĂ SAU DE TITULAR AL CABINETULUI DE PRACTICĂ INDEPENDENTĂ SUNT URMĂTOARELE:

a) Cererea tip care se depune la filiala de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent (este disponibilă pe site-ul filialei, secțiunea Informații utile);

b) Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul (suma asigurată 20.000 euro);

c) Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/ instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite și fișei de atribuții a asistentului medical generalist, moașei, asistentului medical care exercită profesia în calitate de persoana fizică independentă;

d) Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă ;

e) Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă – doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;

f) Dovada cumulării numărului minim de credite (se verifică în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali și se vor depune doar diplomele pentru cursurile, manifestările științifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali);

g) Dovada achitării la zi a cotizației de membru – cu regularizare în baza declarației anuale de venit depusă la Administrația Finanțelor Publice- (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).

3.DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ANUAL ÎN CAZUL EXERCITARII PROFESIEI ÎN REGIM DE VOLUNTARIAT SUNT URMĂTOARELE:

a) Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesiaîn calitate de voluntar (este disponibilă pe site-ul filialei, secțiunea Informații utile);

b) Copia asigurării /asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;

c) Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează și administrează activități de voluntariat și fișa de atribuții a voluntarului;

d) Dovadaachitării la zi a cotizației (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).

Cererea de eliberare a avizului anual însoțită de documentele necesare se pot depune la OAMGMAMR Filiala Argeș, personal sau prin împuternicit sau se pot transmite online la adresa de e-mail ag-secretariat@oamr.ro.

Avizul anual se emite în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute.

În situația în care solicitantul nu îndeplinește condițiile de avizare, aceasta se comunică solicitantului, prin orice mijloc de comunicare, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, cu precizarea motivelor respingerii cererii.

În cazul membrilor OAMGMAMR, care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea avizului anual și a celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Avizul anual este valabil până la data de 31 decembrie a anului pentru care a fost emis, cu condiția menținerii valabilității documentelor care au fost anexate cererii și dacă nu intervin situații care să impună modificarea, completarea sau predarea avizului la filială.

Avizele, în original, se eliberează personal solicitantului, sau după caz: persoanei împuternicite de către acesta, reprezentantului desemnat de către conducerea filialei OAMGMAMR, pe bază de semnătură.

Plata cotizațiilor de membru se efectuează exclusiv prin transfer bancar în
contul RO48BREL0002001799710100, LIBRA INTERNET BANK, Beneficiar OAMGMAMR FILIALA ARGEȘ, CIF 15466107.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401082 sau la adresa de e-mail ag-secretariat@oamr.ro.

Președinte Estera STĂMOIU